×

Registrace

Info

Přihlašovací údaje

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

REKLAMAČNÍ   ŘÁD

 GLADIATOR CZ s. r. o.,

se sídlem Plaská 80, Plzeň-Bolevec, IČ: 29115795

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 Tento reklamační řád byl zpracován dle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“) u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále je „reklamace“)

Prodávající je společnost GLADIATOR CZ s. r. o., se sídlem Plaská 80, Plzeň-Bolevec, IČ: 29115795.

Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Na kupujícího, který není spotřebitelem, může prodávající aplikovat přiměřeně tento reklamační řád, jinak se práva plynoucí z odpovědnosti za vady řídí uzavřenou smlouvou a obchodním zákoníkem. 

II. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor z kupní smlouvy“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou způsobil sám.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

III. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí délka záruční doby 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

-       vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

-       vada vznikla nevhodným používáním zboží.

-       vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem.

-       vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

-       vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.

-       vada vznikla zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normy ČSN.

-       zboží bylo poškozené živly.

IV. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na:

-       jde-li  o vadu odstranitelnou právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

-       právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

-       jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

-       Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

-       Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je sídlo společnosti GLADIATOR CZ s.r.o., Plzeň-Bolevec,  Plaská 80, PSČ 323 00.

Prodávající vyřizuje reklamace zboží bez zbytečného odkladu, maximálně však do třiceti dnů od data přijaté reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a doby jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamce prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2011.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

za GLADIATOR CZ s.r.o.

            jednatel

        Dalibor Zítek